FANDOM


Welcome to the Ý điển WikiaEdit

Ý điển (thesaurus) là nơi tập hợp, sắp xếp các ý tưởng. Lập theo mô hình Roget's thesaurus.

Describe your topicEdit

Write a description about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it.

Latest activityEdit

 • edit Ý điển Wikia
  edited by FandomBot diff
  Summary: Removal of a deprecated <hero> tag
 • new page Giảng dạy
  created by Minhlab
  New page: giảng, dạy, giảng dạy, chỉ, bảo, chỉ bảo, lên lớp, chỉ giáo
 • new page Ý điển Wikia:Gốc Hán
  created by Minhlab
  New page: Gốc Hán, không được dùng trực tiếp mà phải ghép với từ khác.
 • new page Khoảng cách
  created by Minhlab
  New page: Xa: xa, Template:Hán việt giữa nhiều điểm: dàn, trải, dàn trải, dãn, dãn cách, thưa, Template:Hán việt Gần: gần, sát, sít giữa nhiều điểm: co...
 • new page Dịch
  created by Minhlab
  New page: Chuyển thông tin từ dạng này sang dạng khác. Những ý nghĩa khác: di chuyển. Giữa các ngôn ngữ: biên dịch, phiên dịch, Dịch và tóm tắt: lược dịch ...
 • new page Độ sâu
  created by Minhlab
  New page: Sâu: sâu, sâu sắc Nông: nông cạn, nông, hời hợt
 • new page Phạm vi
  created by Minhlab
  New page: Rộng: bao la, thênh thang, rộng lớn, rộng, lớn Hẹp: hẹp, hạn hẹp, giới hạn, hạn chế, nhỏ bé, nhỏ, bé
 • new page Tập trung
  created by Minhlab
  New page: Tập trung: chú ý, chuyên chú, chú mục Mất tập trung: xao lãng
 • new page Ý điển Wikia:Chủ đề
  created by Minhlab
  New page: Các mục (tạm gọi) "chủ đề" nói cùng một ý nhưng giới hạn trong một chủ đề nhất định. Chẳng hạn nói về ý mức độ bằng không nhưng chỉ nói riêng về "chủ...
  Added category: Bảo quản
 • new page Mức độ
  created by Minhlab
  New page: Cao nhất: tột độ, (lên đến, đạt) đỉnh điểm Một chút: hơi, hơi hơi Thấp nhất: không có gì Template:Chủ đề bặt vô âm tín

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.