FANDOM


Các mục (tạm gọi) "chủ đề" nói cùng một ý nhưng giới hạn trong một chủ đề nhất định.

Chẳng hạn nói về ý mức độ bằng không nhưng chỉ nói riêng về "chủ đề" tần suất liên lạc, ta có cụm "bặt vô âm tín".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.